Regulamin z dn. 14 października 2019 r.

1. Niniejszy Regulamin ("Regulamin") określa zasady korzystania z aplikacji Pytania PPL(A) ("Aplikacja") przez dowolną osobę ("Użytkownik") niezależnie od powodu, z jakiego z niej korzysta.

2. Usługodawcą wszystkich świadczonych za pośrednictwem Aplikacji usług jest firma Łukasz Keler Consulting, z siedzibą w Krakowie, ul. Grota-Roweckiego 23/12, posługująca się numerem NIP 676-214-90-34 ("Usługodawca").

3. Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji polegają w szczególności na dostępie do bazy pytań wspomagających proces nauki do licencji lotniczej PPL(A) oraz do jej periodycznych aktualizacji przez Usługodawcę ("Usługa").

4. Aplikację można pobrać za pośrednictwem sklepu internetowego App Store lub Google Play ("Sklep" lub "Sklepy"). Pobranie aplikacji jest nieodpłatne. Przy czym dostępność Aplikacji w Sklepach może być ograniczona przez operatora Sklepu lub Usługodawcę na zasadach określonych w regulaminach Sklepów. Usługa może wymagać spełniania dodatkowych warunków określonych w szczególności przez operatora Sklepu, operatora telekomunikacyjnego czy twórcę systemu operacyjnego. W takim przypadku zaleca się weryfikację dodatkowych wymagań przed pobraniem Aplikacji lub nabyciem opcji płatnych w Aplikacji.

5. Koszty przesyłu danych i inne koszty wymagane przez podmioty inne niż Usługodawca (w szczególności: w celu do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania) z Aplikacji pokrywają jej użytkownicy we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z dostawcą usług telekomunikacyjnych i dostawcami innych usług. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnego do korzystania z Aplikacji i innych niezależnych od Usługodawcę powodów.

6. Rozpoczęcie korzystania z Usługi w momencie pobrania Aplikacji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

7. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi. W przypadku zakończenia przez Użytkownika korzystania z Usługi, Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń z chwilą dezinstalacji Aplikacji z pamięci wewnętrznej urządzenia przy uprzednim wyłączeniu wszystkich opcji płatnych. Jeżeli użytkownik nabył w Aplikacji opcje płatne, to rezygnacja z tych opcji następuje na zasadach określonych w regulaminie Sklepu i w szczególności może wiązać się z ich aktywnością do końca okresu rozliczeniowego. Odinstalowanie aplikacji nie jest równoznaczne z rezygnacji z opcji płatnych, chyba, że regulamin właściwego Sklepu stanowi inaczej.

8. Aplikacja do swego działania wymaga posiadania aktualnej wersji systemu operacyjnego (odpowiednio: Android lub iOS), najnowszej wersji Aplikacji oraz zaakceptowania dostępu do uprawnień uwidocznionych w sklepie i/lub w trakcie instalacji Aplikacji i/lub bezpośrednio w Aplikacji. Przed instalacją aplikacji i w trakcie jej użytkowania niestandardowa konfiguracja systemu, nieudzielenie zgód, ograniczenia sprzętu Użytkownika lub inne zainstalowane oprogramowanie mogą wpływać na stabilność Aplikacji. W takiej sytuacji Usługodawca udostępnia i oferuję pomoc techniczną za pośrednictwem formularza kontaktowego.

9. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem i regulaminami Sklepów, z których Aplikacja została pobrana, a także z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych, osobiście, nie udostępniając konta i Usługi osobom trzecim, nie udostępniając treści zawartych w Aplikacji (w tym także zdjęć ekranów Aplikacji), korzystając z Aplikacji zgodnie z charakterem aplikacji, jej celem i w sposób niezakłócający funkcjonowania Usługi. Naruszenia mogą skutkować w szczególności wyłączeniem dostępu Użytkownika do Usługi.

10. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby baza pytań była aktualna. Jednakże zmiany prawa oraz błędy drukarskie, interpunkcyjne lub merytoryczne w oficjalnych materiałach mogą wpłynąć na pojawienie się błędów lub dezaktualizacji całości lub części pytań. Usługodawca na bieżąco monitoruje aktualność pytań, reaguje na zgłoszenia od Użytkowników i nanosi poprawki, w szczególności przez publikację aktualizacji.

11. Zawartość usługi ma na celu pomoc w nauce do egzaminów lotniczych. Jednakże Usługodawca nie może i nie udziela gwarancji, że pytania dostępne w Usłudze będą pokrywać się z pytaniami na egzaminach. Informacje zawarte w aplikacji nie mają charakteru źródła prawa lotniczego i nie powinny być używane w celach operacyjnych. Obowiązkiem Użytkownika jest korzystanie w pierwszej kolejności z materiałów oficjalnych i dostarczonych jej/mu przez organizację szkolącą. Aplikacja nie zastąpi użytkownikowi pracy z materiałami udostępnionymi przez organizację go/ją szkolącą.

12. Usługodawcy przysługuje prawo do ograniczenia dostępności aplikacji lub wycofania jej dostępności w Sklepie lub Sklepach w dowolnym momencie. Usługodawca może w dowolnym momencie wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi i zaprzestać jej świadczenia ze skutkiem na koniec okresu, na jaki została opłacona (dotyczy opcji płatnych). Użytkownik zostanie o tym poinformowany w sposób określony w regulaminie Sklepów i/lub w Aplikacji. W uzasadnionych sytuacjach (w szczególności zmiany regulaminu Sklepów, zmiany warunków technicznych, zmian prawa, znaczącej dezaktualizacji bazy pytań) Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi ze skutkiem natychmiastowym. Użytkownikowi przysługuje w tej sytuacji zwrot kosztów bieżącego okresu rozliczeniowego subskrypcji. Każdorazowo szczegółowe zasady zwrotów określa regulaminu Sklepu.

13. Użytkownikowi przysługuje - na jej/jego wniosek - rozwiązania umowy i zwrotu kosztów bieżącego okresu subskrypcji w sytuacjach, gdy ilość błędów w bazie (rozumianych jako niewłaściwą merytorycznie odpowiedź na pytanie w odniesieniu do aktualnych przepisów prawa lotniczego) w Usłudze przekroczy 10% wszystkich pytań lub, gdy korzystanie z Usługi przez Użytkownika jest niemożliwe z winy Usługodawcy.

14. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie i działania Sklepów oraz innych podmiotów, z których usług korzysta Użytkownik w trakcie korzystania z Usługi; w szczególności także w razie korzystania z nich przez Użytkownika niezgodnie z ich regulaminami, umowami lub instrukcjami obsługi.

15. Zasady przetwarzania danych osobowych określa odrębny dokument ("Polityka Prywatności").

16. Zmiany Regulaminu publikowane są na stronie internetowej pytania-lotnicze.pl i wchodzą w życie z datą publikacji. Postanowienia związane z opcjami płatnymi Użytkowników, którzy aktywowali je przed datą publikacji regulaminu, wchodzą w życie po 5 tygodniach od daty ich publikacji lub wcześniej, pod warunkiem ich akceptacji przez Użytkownika (jeżeli zostanie ona wyrażona w Aplikacji). W wypadku braku akceptacji zmian Użytkownik powinien skorzystać z procedury określonej w pkt. 7.

Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi firmy Google LLC.
Apple i App store są znakami towarowymi firmy Apple.
ULC, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Boruh i testy lke są znakami/nazwami odpowiednio ich właścicieli.

Regulamin Pytania PPL(A) | Regulamin Pytania PLG (SPL) | Regulamin Pytania PPL(H) | Polityka prywatności | Kontakt
Copyright © 2018-2019 Keler Consulting